Regulamin Młodzieżowej Agencji Informacyjnej maika.pl
1. Celem Młodzieżowej Agencji Informacyjnej maika.pl jest udostępnianie informacji m.in. o
inicjatywach minionych i przyszłych oraz świadectw związanych z angażowaniem się młodych
ludzi w życie Kościoła.
2. Podmiotem prowadzącym Młodzieżową Agencję Informacyjną maika.pl jest Młodzieżowa
Agencja Informacyjna Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 42/2, 65-039 Zielona Góra, NIP:
9731059202, REGON: 380737000, KRS: 0000740005.
3. Adres mailowy redakcja@maika.pl jest obsługiwany przez redakcję Młodzieżowej Agencji
Informacyjna Sp. z o.o.
4. Przesyłanie i zamieszczanie materiałów na stronie maika.pl odbywa się w oparciu o niniejszy
regulamin.
5. W celu wysłania materiałów należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej
maika.pl oraz zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
6. Osobą wysyłającą materiały może być jedynie osoba pełnoletnia.
7. Materiał przesyłany może być w postaci tekstu pisanego do 5000 znaków, minimalnie jednego, a
maksymalnie pięciu zdjęć oraz filmów w postaci linku – odwołania do filmu zamieszczonego na
portalu YouTube / Facebook.
8. Jeżeli osoba przysyłająca materiał chciałaby umieścić na portalu maika.pl pliki w postaci dźwięku
lub filmu w innym formacie niż wyżej wymieniony, prosimy o informację na e-mail
redakcja@maika.pl.
9. Materiały z linkami przekierowującymi na strony sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
reklamowe, komercyjne nie będą umieszczane.
10. Informacje mogą dotyczyć wydarzeń o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim,
diecezjalnym, a szczególnie inicjatyw parafialnych w zakresie duszpasterstwa młodzieży.
11. Zabronione jest przesyłanie na potrzeby Młodzieżowej Agencji Informacyjnej materiałów
bezprawnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz materiałów reklamowych i
komercyjnych.
12. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na jego wykorzystanie bez ograniczeń czasowych,
terytorialnych, w oparciu o różne nośniki, inne media, w różnych wersjach językowych przez
Młodzieżową Agencję Informacyjną sp. z o.o.
13. Osobie przesyłającej nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Młodzieżowej Agencji
Informacyjnej sp. z o.o. licencji do przesłanego materiału.
14. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:
a) jest autorem przesłanego materiału,
b) materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,
c) akceptuje regulamin.
15. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na dokonywanie tłumaczenia i przeróbek nadesłanego
materiału wg uznania Młodzieżowej Agencji Informacyjnej sp. z o.o..
16. Młodzieżowa Agencja Informacyjna zapewnia sobie prawo do nie umieszczania materiału na
stronie maika.pl jak i prawo do nie wykorzystywania go w żaden inny sposób bez podania
przyczyny.
17. Osoba przesyłająca materiał ma obowiązek podać w formularzu swoje imię i nazwisko i tym
samym wyraża zgodę na publikację swoich danych jako autora przesłanego materiału.

18. Osoba przesyłająca materiał zrzeka się korzyści majątkowych i nie będzie oczekiwać
wynagrodzenia od Młodzieżowej Agencji Informacyjnej sp. z o.o. z tytułu praw autorskich
majątkowych.
19. Młodzieżowa Agencja Informacyjna sp. z o.o. nie pobiera wynagrodzenia za umieszczanie
materiałów zgodnych z regulaminem.
20. Młodzieżowa Agencja Informacyjna sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do umieszczenia odpłatnie
reklam i materiałów komercyjnych na stronie maika.pl
21. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej maika.pl, a Młodzieżowa Agencja Informacyjna
sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
22. W razie wątpliwości co do sensu treści regulaminu Młodzieżowa Agencja Informacyjna sp. z o.o.
ma prawo do jego wiążącej interpretacji.
23. Osoba dodająca materiał Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżową
Agencję Informacyjną Sp. z o.o.  Kapitał zakładowy: 5000,00 zł PLN  wniesiony  w całości.
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedziba:  ul. Bolesława Krzywoustego 42/2, 65-039 Zielona Góra, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000) oraz zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.